NordNews
Avem ce spune

Funcția publică de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate este vacantă

Pe site-ul oficial al Președinției Republicii Moldova a fost puplicat un anunț prin care se anunță vacantă funcția publică de șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate (CSS). 

Scopul funcției este asigurarea realizării de către Preşedintele Republicii Moldova a prerogativelor sale constituționale în domeniul apărării şi securităţii naţionale.

La funcția de membru al Comisiei de certificare poate candida persoana care corespunde uneia dintre următoarele condiții:
a) specialist în domeniul financiar ‒ deține studii superioare de licență sau un act echivalent de studii în domeniul financiar și cel puțin un an de experiență în domeniu;
b) reprezentant al organizațiilor necomerciale – membru al organizației necomerciale sau o persoană desemnată în acest sens în condițiile prevăzute de statutul organizației;
c) specialist într-un domeniu aferent activității de utilitate publică ¬– persoana care desfășoară sau a desfășurat activități de utilitate publică în domeniile stabilite de art. 21 din Legea cu privire la organizațiile necomerciale.

Candidatul la funcția de membru al Comisiei de certificare poate fi persoana care:
a) cunoaște limba română;
b) are domiciliul în Republica Moldova;
c) se bucură de o reputație ireproșabilă;
d) nu este funcționar public;
e) nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
f) este susținută, printr-o recomandare, de cel puțin o organizație necomercială;
g) nu este limitată, în baza unei hotărâri judecătorești definitive, să exercite o astfel de activitate.

Dosarul de participare la concurs, va conține următoarele documente:
a) copia buletinului de identitate;
b) curriculumul vitae (CV);
c) copia diplomei de studii;
d) copia carnetului de muncă, după caz;
e) cazierul judiciar;
f) declarația pe propria răspundere, întocmită în formă liberă, prin care confirmă că nu este membru al unui partid politic sau al unei organizații social-politice, precum și faptul că nu deține statutul de funcționar public;
g) scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin unei organizații necomerciale;
h) după caz, copia actului ce confirmă calitatea de membru sau de reprezentant al unei organizații necomerciale.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune personal sau prin poştă (inclusiv electronică).

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, candidatul este obligat să prezinte documentele originale la data desfășurării probei interviului în cazul selectări candidatului în baza dosarului depus, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Concursul va avea loc în sediul Aparatului Președintelui Republicii Moldova: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 154.

Amintim că fostul șef al Serviciului CSS a fost Andrei Onofrei. Acesta nu mai ocupă funcția publică din 19 aprilie curent, după ce a exercitat-o timp de 10 ani.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"