NordNews
Avem ce spune

Noi restricții pe perioada Stării de Urgență

După aproape o săptămână de la declararea Stării de Urgență pe întreg teritoru al Republicii Moldova, restricțiile inițiale instituite de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova au fost rectificate. 

În conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

„1. Dispoziția nr.1 din 1 aprilie 2021 a a se modifică după cum urmează:

1.1. subpunctul 4.4 va avea următorul cuprins:

„4.4. Se interzice aflarea în spații publice (păduri, parcuri, alei, plaje, zone de agrement, terenuri de joacă etc.) în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepția membrilor unei familii.”;

1.2. la subpunctul 12.4, textul „subpct. 10.2” se substituie cu textul „subpct. 12.2”;

1.3. în anexa nr.1, compartimentul „Pe domeniul de competență al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. De ordin general” se abrogă.

2. Se permite reluarea:

2.1. antrenamentelor pentru pregătirea participării în turnee internaționale a sportivilor, membri ai loturilor naționale, cu respectarea obligatorie a tuturor măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19;

2.2. competițiilor sportive desfășurate în aer liber, fără spectatori, de către federațiile sportive naționale acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunilor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

3. Se permite organizarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic și superior pentru elevii/studenții din grupele absolvente.

4. Pe perioada stării de urgență, Ministerul Justiției este în drept:

4.1. să modifice procedura de numire în funcție a managerului Unității de implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, conducătorilor Administrației Naționale a Penitenciarelor și sistemului penitenciar, conducătorilor Agenției de administrare a instanțelor judecătorești;

4.2. să demareze proceduri de numire a managerului Unității de implementare a proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, conducătorilor Administrației Naționale a Penitenciarelor și sistemului penitenciar, conducătorilor Agenției de administrare a instanțelor judecătorești;

4.3. să asigure organizarea și desfășurarea concursurilor de selectare a reprezentanților intereselor statului în instanțele judecătorești străine și în instanțele de arbitraj internaționale.

5. Prin derogare de la prevederile Legii nr.133/2008 cu privire la ajutorul social, pe perioada stării de urgență, nu se implementează prevederile privind:

5.1. realizarea activităților de interes comunitar;

5.2. verificarea la reședința curentă a solicitantului/beneficiarului a autenticității informației prezentate în cererea pentru acordarea ajutorului social şi a corectitudinii utilizării ajutorului social.

6. Prin derogare de la prevederile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, pe perioada stării de urgență:

6.1. Subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă iau decizii privind:

6.1.1. programarea vizitelor lunare la subdiviziunea teritorială la care este înregistrată persoana ca șomer, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

6.1.2. participarea șomerilor la interviuri cu angajatorii în legătură cu perspectivele de angajare, organizate de subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă sau din propria inițiativă;

6.1.3. participarea la măsurile active de ocupare a forței de muncă.

6.2. Se permite subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă înregistrarea persoanelor care nu întrunesc condițiile de a primi statut de șomer, conform Legii nr. 105/2018, dar care și-au pierdut locul de muncă în perioada stării de urgență, în legătură cu situația pandemică (situație confirmată printr-un certificat al angajatorului la care a lucrat) și stabilirea pentru aceste persoane, din ziua depunerii cererii, ajutorul de șomaj în mărime de 1054 lei lunar, dacă întrunesc următoarele condiții:

6.2.1. nu sunt angajate oficial, în baza contractului individual de muncă sau contractului de prestări servicii;

6.2.2. nu dețin o patentă de întreprinzător individual;

6.2.3. nu sunt fondatori, asociați sau administratori ai unei persoane juridice cu scop lucrativ sau nu sunt întreprinzători individuali, cu excepția celor aflați în proces de insolvabilitate, lichidare, inactivi sau care nu generează venituri în ultimele 12 luni premergătoare datei înregistrării, fapt confirmat prin mențiunile respective în Registrul de stat al unităților de drept, Programul Integrat de Gestiune a Dosarelor sau sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat;

6.2.4. nu realizează venituri la momentul emiterii deciziei de stabilire a ajutorului de șomaj;

6.2.5. nu sunt studenți la una dintre instituțiile de învățământ, cu frecvență la zi;

6.2.6. nu au statut de pensionar.

6.3. Corespunderea solicitanților condițiilor stipulate la subpct. 6.2.1, 6.2.2 și

6.2.3 este confirmată de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în baza interconexiunilor cu sistemele informaționale ale altor instituții, iar corespunderea solicitanților condițiilor stipulate la subpct. 6.2.4, 6.2.5 și 6.2.6 este confirmată de către aceștia printr-o declarație pe proprie răspundere.

6.4. Ajutorul de șomaj pentru persoanele menționate la subpunctul 6.2 se acordă în limita mijloacelor financiare disponibile, iar în cazul în care cheltuielile respective vor depăși limita mijloacelor financiare disponibile, acestea vor fi propuse și aprobate la rectificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021.

6.5. Ajutorul de șomaj se achită de către Casa Națională de Asigurări Sociale, în baza listei șomerilor cărora Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă le-a stabilit dreptul la ajutor de șomaj în perioada stării de urgență.

7. Autoritățile publice/fondatorii centrelor de zi, indiferent de forma de organizare (public sau privat), vor decide, de comun cu comisia teritoriala excepțională, regimul de activitate a serviciilor în funcție de gradul de alertă în sănătate publică în unitatea administrativ-teritorială, asigurând implementarea măsurilor de sănătate publică care se impun.

8. Autoritățile publice locale de nivelul întâi și al doilea vor întreprinde măsuri de susținere socială a persoanelor în dificultate, în special a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor cu boli cronice, a persoanelor vârstnice, a familiilor care se întrețin din venituri sporadice, a persoanelor care locuiesc singure, prin implicarea structurilor teritoriale de asistență socială/asistenților sociali comunitari, a lucrătorilor sociali și a voluntarilor din rândul populației.

9. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, va asigura extinderea Listei medicamentelor compensate în conformitate cu prevederile Protocolului Clinic Național „INFECȚIA CU CORONAVIRUS DE TIP NOU COVID-19 (ediția, V)” pentru tratamentul pacienților cu forme ușoare și moderate de COVID-19, în condiții de ambulatoriu (la domiciliu).

10. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura majorarea ratei de compensare a medicamentelor pentru tratamentul pacienților cu forme ușoare și moderate de COVID-19, în condiții de ambulatoriu, din fondurile AOAM de la 70% la 100% pentru toate categoriile de persoane (asigurate/neasigurate).

11. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va elabora mecanismul de livrare la domiciliu a medicamentelor compensate pentru pacienții diagnosticați cu COVID-19, care se află în tratament ambulatoriu, prin implicare multisectorială (asistență medicală primară, asistență socială).

12. Se extinde perioada de implementare a Programului de subvenționare a dobânzilor pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv, în următoarele condiții:

12.1. Beneficiari ai Programului de subvenționare a dobânzilor sunt întreprinderile care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

12.1.1. au contractat credite în perioada 1 mai 2020–31 mai 2021 inclusiv;

12.1.2. veniturile declarate în dările de seamă fiscale, constatate conform datelor Contabilității financiare pentru perioada fiscală 2020, sunt mai mici decât cele obținute și declarate pentru perioada fiscală 2019.

12.2. Achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate până la data de 31 mai 2021 inclusiv.

12.3. Programul de subvenționare a dobânzilor se va desfășura în condiţiile prevederilor art. I cap. I din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr.66/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, în partea în care nu contravine prezentei dispoziții.

13. Se extinde perioada de implementare a Programului de rambursare a TVA pe perioada ianuarie-mai 2021 inclusiv, în următoare condiții:

13.1. Suma rambursării TVA va constitui mărimea minimă dintre următoarele sume:

13.1.1 suma TVA spre deducere în perioada ulterioară, înregistrată pentru ultima perioadă fiscală privind TVA;

13.1.2. suma achitată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de salariat pentru perioada fiscală şi/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei ianuarie-mai 2021 inclusiv.

13.2. Suma cumulativă a subvenției pe perioada Programului de rambursare a TVA nu va depăși suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată în declarația privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.

13.3. Programul de rambursare a TVA se va desfășura în condiţiile prevederilor art. I cap. II din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr.76/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, în partea în care nu contravine prezentei dispoziții, cu excepția producătorilor agricoli afectați, pentru care se aplică prevederile Legii nr.60/2020.

14. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, plățile efectuate de angajator până la 31 mai 2021 pentru procurarea vaccinului și serviciul de vaccinare anti-COVID-19 se permit spre deducere în scopuri fiscale și sunt scutite de impozitul pe venit, de contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii şi de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

15. Prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997, Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

15.1. Întreprinderile, subiecți ai impunerii, sunt în drept să beneficieze de prelungirea termenului de depunere a dărilor de seamă fiscale și a termenului de stingere a obligațiilor fiscale pentru achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii conform dărilor de seamă fiscale respective, în cazul în care conducătorul întreprinderii (reprezentantul acestuia) și/sau o altă persoană cu funcție de răspundere a acestuia care, în virtutea atribuțiilor de serviciu, este obligată să prezinte dările de seamă fiscale și să stingă obligația fiscală în modul şi în termenele stabilite de legislația în vigoare, se află în concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV2, la data limită de depunere a dărilor de seamă fiscale și de achitare a obligației fiscale către buget.

15.2. Exercitarea dreptului prevăzut de prezentul punct se efectuează în baza cererii depuse la Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu modul stabilit de acesta. La cerere se va anexa copia certificatului medical și confirmarea de la medicul de familie, potrivit căreia persoana a beneficiat de concediu medical în legătură cu tratamentul virusului SARS-CoV-2.

15.3. În baza actelor prezentate, Serviciul Fiscal de Stat, în termen de 15 zile, va asigura efectuarea ajustărilor de rigoare privind situația fiscală a contribuabilului în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat, conform reglementărilor interne.

15.4. Termenul modificat va reprezenta data indicată în cererea depusă de către contribuabil către Serviciul Fiscal de Stat și care nu va depăși:

15.4.1. data de 25 aprilie – pentru perioadele al căror termen de declarare și/sau de achitare a survenit până la data emiterii prezentei dispoziții;

15.4.2. data de 25 a lunii următoare celei în care a survenit termenul de achitare și prezentare a dărilor de seamă fiscale corespunzătoare. În termenul respectiv urmează a fi prezentate dările de seamă și efectuată achitarea impozitelor, taxelor și altor plăți obligatorii la buget.

15.5. Prevederile prezentului punct sunt aplicabile perioadelor fiscale al căror termen de prezentare a dărilor de seamă fiscale și achitare a obligației fiscale survine în perioada 1 ianuarie – 31 mai 2021.

16. Prin derogare de la prevederile art. 282 alin. (11) și (41) și art. 286 din Codul fiscal, art. 4 alin. (7) lit. b) și c) şi alin. (9) lit. b) din Legea nr. 1056/2000pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021:

16.1. în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum şi al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor țărănești (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar până la 30 iunie a anului curent se răsfrânge asupra obiectelor impunerii existente și/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar termenul de achitare până la 25 martie a anului următor anului de gestiune – asupra bunurilor dobândite după data de 31 martie a anului curent;

16.2. avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar ce urmează a fi expediate fiecărui subiect al impunerii de către serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale ale primăriilor cel târziu până la 15 iunie a anului curent vor conține informația cu privire la obligațiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii existente și/sau dobândite de către categoriile respective de contribuabili până la data de 31 martie inclusiv a anului curent, iar cele ce urmează a fi expediate cel târziu până la 1 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune – informația cu privire la obligațiile fiscale calculate pentru obiectele impunerii dobândite după data de 31 martie inclusiv a anului curent.

17. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

18. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin dispozițiile ulterioare.

19. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului”

Dispoziția a fost semnată de Prim-ministrul interimar și președintele Comisiei, AURELIU CIOCOI.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

"
"