NordNews
Avem ce spune

Va avea șanse de izbândă Legea privind statutul municipiului Bălți?

Parlamentara din Partea Blocului ,,ACUM” Arina Spătaru, originară din municipiul Bălți, a elaborat un proiect de lege privind statutul municipiului Bălți.
Proiectul a fost înregistrat la Birorul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova la 3 iulie curent. În textul inițiativei legislative sunt abordate mai multe motive care stau la baza elaborării acestuaia.
Cele 6 motive abordate :
În prezent, municipiul Bălţi nu dispune de o Lege privind statutul municipiului Bălți, lege care ar reglementa organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale ale satelor din componența sa.
Diviziunea actuală a competențelor și funcțiilor administrative nu oferă o coordonare eficientă și un mecanism de subordonare bine definit.
Lipsește o viziune strategică privind gestionarea patrimoniului public municipal.
Valoarea bugetului municipiului Bălți este foarte mic, raportat la numărul de locuitori și la necesitățile înregistrate la nivel municipal.
Din cauza lipsei planificării eficiente a activității desfășurate de întreprinderile din domeniul serviciilor publice și din cauza managementului defectuos, majoritatea prestatorilor de servicii publice municipale nu se bazează pe indicatori de performanță, astfel cheltuielile devansând cu mult veniturile.
Politizarea excesivă a administrației publice locale este în detrimentul dezvoltării comunității, în special atunci când există divergențe politice între administrația publică locală și administrația publică centrală, fapt care se resimte cel mai mult prin distribuția resurselor financiare din Bugetul de Stat către bugetul municipal, alocarea resurselor financiare pentru obiecte de infrastructură și reparația drumurilor, etc.
Principalele prevederi ale proiectului
Legea privind Statutul municipiului Bălți stabilește și reglementează principiile și atribuțiile administrației publice locale a municipiului Bălți, bazele și garanțiile juridice, economice, financiare, precum și reglementează relațiile organelor de stat și administrației publice locale ale municipiului Bălți.
Consiliul municipal Bălți este compus din 35 de consilieri aleși în condițiile Codului electoral. Constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți se reglementează de prezenta lege, de Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, de Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale nr. 475 din 14 noiembrie 2003, precum și de Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți.
Consiliul municipal are drept de inițiativă și decide, în condițiile legii, în toate problemele de interes local pe teritoriul orașului Bălți și în cele de interes municipal – în teritoriul municipiului, cu excepția problemelor ce țin de competența altor autorități publice.
Primarul este autoritate reprezentativă a populației municipiului Bălți şi executivă a consiliului municipal Bălți, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Primarul este șef al administrației publice municipale. Primarul poate participa la şedinţele consiliului municipal şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. Primarul cade sub incidența Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
Municipiul Bălți are 3 viceprimari. Numărul de viceprimari poate fi redus până la 2, prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși, doar cu acordul primarului municipiului Bălți. Viceprimarul este ales la propunerea primarului prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcția de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliul municipal sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numește viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului municipal.
Consiliul municipal are dreptul, la propunerea primarului, să organizeze servicii publice în teritoriul municipiului în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelurile întâi și al doilea, potrivit specificului și necesităților, în condițiile legii și în limita mijloacelor financiare disponibile.
Veniturile bugetului municipal Bălți se constituie din impozite, taxe și alte venituri prevăzute de Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale. Bugetul municipiului Bălți este constituit din bugetul municipal și bugetele locale – bugetele satelor din componenţa municipiului Bălți. Bugetul municipal Bălți se formează şi se gestionează în condițiile Legii privind finanțele publice locale, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
Veniturile bugetului municipal Bălți se formează din:

  1. a) venituri proprii;
  2. b) defalcări de la următoarele tipuri de impozite și taxe:

– 100 % din impozitul pe venitul persoanelor fizice colectat pe teritoriul municipiului Bălți;
– 50 % din impozitul pe venitul persoanelor juridice colectat pe teritoriul municipiului Bălți;
– 50 % din taxa pentru folosirea drumurilor din volumul total colectat pe teritoriul municipiului Bălți, de la proprietarii/posesorii de autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

  1. c) transferuri prevăzute la art. 10, art. 11 și alte venituri conform Legii nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

Cheltuielile pentru întreținerea, deservirea și reparația rețelelor inginerești de gaze, energie termică, energie electrică, apă și canalizare, proprietate municipală, se compensează la bugetul municipal de furnizorii serviciilor care folosesc aceste rețele în activitatea de întreprinzător.
Fundamentarea economico-financiar
Municipiul Bălți reprezintă un centru economic, industrial și social foarte important, dar valorificarea optimă a potențialului lui este posibilă doar printr-o administrare teritorială eficientă. Conform prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Cărții Europene a Autonomiei Locale și Legii administraţiei publice locale, administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţiişi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Punerea în aplicare a prezentei legi nu presupune cheltuieli suplimentare.
Efectul social-economic al proiectului 
Aprobarea proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți va moderniza procesul de administrare a unității administrative-teritoriale, va crea condițiile pentru un proces decizional transparent și echitabil, asigurând servicii publice de calitate. Buna guvernare va avea efecte pozitive directe asupra mediului de afaceri, social și educațional. Angajamentul pro-activ al autorităților publice locale va duce la îmbunătățirea atractivității orașului și promovării competitive a acestuia într-un mod integral, armonios și durabil.
Într-o postare pe facebook, deputata Arina Spătaru a scris ,,In calitate de inițiativă legislativă am înregistrat astăzi proiectul de lege privind Statutul Municipiului Bălți. Este prima etapă, greul urmează, dar știu că cei 150 mii locuitori ai municipiului Bălți așteaptă acest proiect de lege din 2016. Mulțumesc grupului de lucru, oamenilor activi din Bălți și Doamne ajută!”

De altfel, o inițiativă în acest sens a avut loc în anul 2014. Legea privind statutul municipiului Bălți are tangențe cu mai multe Legi, Hotărâri de Guvern și Regulamente.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata